بازدید مسئولین دفتر دکتر علی اصغر عنابستانی به همراه فرماندار شهرستان خوشاب از کارخانه پسته آقای طاهری