شفافیت آراء

آخرین رای های داده شده توسط علی اصغر عنابستانی

تاریخ جلسهدستور جلسهرأی داده شدهنتیجه
1399/10/02تحقیق و تفحص از شرکتهای خودروسازیموافقپذیرفته شد
1399/ 10/02 الحاق امکان کاندیداتوری دبیران کل احزابمخالفپذیرفته نشد
1399/10/18جلسه تستمخالفپذیرفته شد
1399/04/24طرح ایجاد وزارت خانوادهموافقپذیرفته شد
1399/04/25تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولیدموافقپذیرفته شد
1399/04/26تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولیدموافقپذیرفته شد
1399/04/27انتخاب تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولیدموافقپذیرفته شد
1399/06/22آموزشیموافقتست