معیشت مردم ؛ بازیچه اقتصاد فشل

گفت و گوی اقتصاد پویا با علی اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار

مستندات فراوانی در خصوص ناکارآمدی و
نابسامانی و تخلفات گســترده ای که در وزارت
اقتصــاد به ویــژه در بحث خصوصیســازی و
واگذاریهایی که وجود داشــت، به دســت ما
رسیده بود و این مستندات و گزارشات تحقیق
و تفحص دیوان محاســبات -به عنوان بازوی
نظارتی مجلس- به خصــوص واگذاریهایی
همچون هفت تپه و دشت مغان بود که منعکس
شــده لذا جمع زیادی از نماینــدگان مجلس
استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی را در دستورکار
خود قرار دادند

مونــا ربیعیــان / عــاوه بــر بحــث
خصوصیســازیها که با محوریت هفت تپه و
دشت مغان اســت محورهای دیگری همچون
نابسامانی ارز، بازار سرمایه و بورس و مواردی از
این قبیل در زمره محورهای استیضاح است.
ما در هفتــه آینده امضاهــا را تکمیل کرده
و طرح اســتیضاح را به هیأت رئیسه مجلس به
منظور تصمیمگیــری و روال قانونی آن تقدیم
خواهیم کرد تا به جریان بیفتد

وزیــر اقتصــاد بایــد پاســخگوی ایــن
نابســامانیهایی که در بخش اقتصادی کشور
رخ داده اســت و نتیجه ســوءتدبیر ایشــان و
همکارانشان است باید پاسخگوی اینها باشد

عدم پاسخگویی مسولین ادامه دارد

علی اصغر عنابســتانی، نماینــده مجلس
درخصــوص عدم پاســخگویی مســولین به
خبرنگار ما گفت: وقتی مســوولین پاســخگو
نیستند تنها راه این اســت که به مجلس بیایند
و انجا جواب نمایندگان مــردم را بدهند، بازار
سرمایه از یک سو وضعیت گمرک از سوی دیگر
که با خبر روی کار آمدن بایدن به یکباره حکم
ترخیص 5/1 میلیون تن کاال از گمرک صادر می
شود آن هم به دســتور مستقیم رییس جمهور
پس وزیر اقتصاد در این میان هیچ کاره اســت
تشریفات گمرکی چه می شــود چرا به ناگهان
حکم ترخیص کاالها صادر می شود؟ چرا پس
تا کنون این کاالها در گمرک مانده بودند؟ چرا
معیشــت مردم را به گرگان گرفته اند؟ این ها
برای این است که با آمریکا مذاکره کنیم.
وی در ادامــه افــزود: نماینــدگان اگر می
توانســتند رییس بانــک مرکــزی را هم بابت
مدیریت ناکارآمــد در بازار ارز اســتیضاح می
کردند این ها همه وزیر اقتصاد باید پاســخگو
باشد حاال مســائل صادراتی و وارداتی بماند که
همچنان با مشکل روبرو است.

معیشت مردم گروگان دولتمردان

ین نماینده درباره معیشت مردم نیز اظهار
داشــت: البته رییس جمهور هم بایــد درباره
معیشت مردم پاسخگو باشــد چرا که معیشت
مردم را گــروگان گرفته اند تــا مذاکره صورت
گیرد مذاکــره با تیمی که قبــا7 تحریم علیه
ایران در شــورای امنیت تصویب کرده اند .ذوق
زدگی به خاطر ذلت مذاکره اشتباه است.

وی در ادامه گفت: وزیــر اقتصاد باید برکنار
شــود چرا که وضعیت گمرک نابسامان است
معیشــت مردم گره زده بــه وضعیت گمرک.
بستگی دارد 2 ماه پیش اعالم کرده ام که نهاده
های دامی در گمرک فاســد می شود اما پس از
اعالم موفقیت بایدن نیمی از ایــن نهاده های
دامی آزاد می شــود و بقیه همچنان در گمرک
در حال فاسد شدن اســت چرا که اگر این نهاده
ها آزاد شود قیمت مرغ و گوشت نیز کاهش پیدا
خواهد کرد .

این نماینده در باره کارخانــه دخانیات نیز
اظهارداشــت: مطمئــن هســتم در خصوص
دخانیات بایــد بگویم این دولت دولت فشــل
است و مشکالت عمده هم از همین بی برنامگی
دولتمردان سرچشــمه میگیردهمه ما وقتی
دولت جلســه ای برگزار می کند استرس این را
داریم که قرار است چه بالیی ســرمردم آورده
خواهد شــود چرا که تا کنون جلسه ای برگزار
نشده که مردم را گرفتار نکند.

ی در پایــان اظهار داشــت: اســتیضاح و
برکناری وزیر اقتصاد آخرین راهکار برای نجات
اقتصاد فشل است.

 

کانال رسمی دکتر علی اصغر عنابستانی در تلگرام

کانال رسمی دکتر علی اصغر عنابستانی در ایتا

    پاسخ دهید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند*