گفت و گوی روزنامه اقتصاد پویا با دکتر علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس

طرح مالیات بر ارزش افزوده کمکی برای توسعه روستایی

دولت تدبیر و امید در دو ســال گذشته با راهبرد اشــتغال روستایی و
عشایری، برای توسعه اقتصادی این مناطق کمتر برخوردار برنامه ریزی
کرده است.

مونا رمضانپور/ اکنــون که درآمد های مالیاتی رابطه مســتقیمی با
بودجه کشور دارد وهر چقدر درآمدهای مالیاتی بیشتر باشد نقش سازنده
تری در فعالیت های اقتصادی و توســعه و عمران جامعه ایفا خواهد کرد،
در ایران نیز تمهیداتی از این دســت مورد نظر قانونگذاران قرار گرفته، به
طوری که با اختصاص بخش قابل توجهــی از درآمدهای حاصل از مالیات
بر ارزش افزوده به شــهرداریها و دهیاری ها راه را برای تامین منابع پایدار
مورد نیاز این حوزه هموار کردهاند. در این میان اساسی ترین نکته در زمینه
درآمدهای ناشی از محل مالیات بر ارزش افزوده آن است که عوارض وصول
شده مالیات بر ارزش افزوده در هر شهر و یا منطقه ای صرفا جهت عمران و
آبادانی همان منطقه مصروف می گردد که این امر گویای این واقعیت است
که تالش شهروندان و اهالی هر منطقه در تحقق درآمدهای مالیاتی رابطه
مستقیمی با توسعه و پیشرفت آن منطقه خواهد داشت. در حال حاضر که
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران 9 درصد است، 3 درصد به شهرداریها
و دهیاری ها اختصاص یافته است که این منابع پیامدهای بسیار اثربخش و
سودمندی را در حوزه توسعه زیرساختهای شهری به همراه داشته است.
به اذعان مســئوالن ســازمان شــهرداریها و دهیاریهای کشور در
حال حاضر 54 درصد بودجه شــهرداریها در شهرهای کوچک از محل
درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده تامین میشــود. بر اســاس
این اظهارات، اختصاص درآمدهــای حاصل از مالیات بــر ارزش افزوده
به این نهاد کمک کرده اســت تا در ســال 93 بیش از 48 هزار دستگاه و
ماشین آالت عمرانی و خدماتی برای شــهرهای کوچک کمتر از 50 هزار
نفر خریداری شــود. همچنین در ســطح روســتاها، اختصاص بخشی
از درآمدهای واصلــه از طریق مالیات بــر ارزش افزوده بــرای دهیاری
ها موجبات تحــوالت و تغییرات مثبتی در توســعه مناطق روســتایی
و کمتر توســعه یافته شده اســت. مالیات بر ارزش افزوده نه تنها یاریگر
شهرداریها و شهرهای کوچک بوده اســت، بلکه در شهرهای بزرگ نیز
نقش پر رنگی از خود بر جای گذاشــته است. بررســی الیحه بودجه سال
94 شــهرداری تهران نشــان میدهد مالیات بر ارزش افزوده در میان 7
منبع بزرگ درآمدی شهرداری تهران در جایگاه دوم ایستاده است. سهم
درآمدهای حاصل از این نوع مالیات در بودجه ســال 93 شــهرداری این
کالنشهر 16 درصد بوده اســت که در الیحه بودجه سال 94 به 20 درصد
افزایش یافته است.

همه این آمار و ارقــام حکایــت از آن دارد که درآمدهــای حاصل از
مالیات بر ارزش افزوده پیامدهای ســازنده و اثربخشــی در زمینه توسعه
زیرساختهای شهری به همراه داشته است. تامین چنین منبع درآمدی
پایداری برای این حوزه باعث خواهد شــد توسعه زیرساختها و خدمات
شهری به شــیوهای پایدار و همیشگی دنبال شــود و با بروز مشکالتی از
قبیل کسری بودجه و یا افت درآمدهای نفتی دچار نوسان و توقف نشود.
در نهایت می توان نتیجه گرفــت که با افزایش منابع مالــی که از طریق
مالیات تامین می شود می توان این امید را داشت که روز به روز به احداث
زیرساختهای عمرانی و توسعه امور شهری افزوده گردد.

طرح مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال تمدید شد

علی اصغر عنابستانی؛ عضو کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس
شورای اســامی درخصوص قانون مالیات ارزش بر افزوده به خبرنگار ما
گفت: قانون مالیات ارزش برافزوده به صورت موقتی تصویب شــده بود و
یک دوره نیز تمدید شــد و تا پایان مهر هم مهلت داشــت و دولت موظف
بود تا 6 ماه قبل از پایان دوره الیحه ی دائمی شدن طرح را به مجلس ارائه
دهد اما دولت 20 روز قبل این الیحه را به مجلس داد و این فرایند به طول
انجامید

وی در ادامه درخصوص تمدید این طرح اظهار داشــت: تمدید شدن
مالیات ارزش برافزوده با توجه به اینکه من موافق این تمدید بودم چرا که
نبود این طرح خال قانونی ایجاد می کرد و حال تا پایان ســال این طرح به
صورت آزمایشی تمدید شــد و امید می رود تا قبل از پایان سال این قانون
دائمی شود.

اجرای این طرح باید قانون مند و عادالنه باشد

عضو کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی درباره
نحوه اجرا و توزیع عادالنه بین روستا ها و محرومیت زدایی با طرح مالیات
بر ارزش افزود اظهارداشــت: درخصوص نحوه اجرای و روش اخذ مالیات
اشــکاالتی وجود دارد که با توجه به اینکه کمیســیون اقتصادی مجلس
به دنبال این اســت که روش های توزیع منابع مالیاتــی و هزینه های این
طرح کمک به محرومین و محرومیت زدایی باشد و تاکنون سهم هر شهر
و روستا براســاس جمعیت آن بوده ضعف این طرح است چرا که جمعیت
و یا اجرای پروژه های عمرانی نمی تواند شاخص اصلی محرومیت زدایی
باشد.

نمایندگان به دنبال توزیع و اجــرای طرح ارزش افزوده برای
توسعه های روستایی

علی اصغر عنابســتانی در ادامه گفت: تــا کنون عمــده مالیات ها از
درآمد ها بوده و اخذ تولیدات اما دراین قانون مالیات بر مصرف اســت که
نمایندگان به دنبال کنترل و توزیع مالیات ها اســت که از نظر جغرافیا و
ساختارها قرار شد که این مالیات اخذ و توزیع شود.
وی در پایــان درخصــوص رفع مشــکالت ایــن طــرح در مجلس
اظهارداشــت: نمایندگان به دنبال رفع مشــکالت طرح مالیات بر ارزش
افزوده و تزیع آن بین محرومین و توسعه های روستایی هستند

 

کانال رسمی دکتر علی اصغر عنابستانی در تلگرام

کانال رسمی دکتر علی اصغر عنابستانی در ایتا

 

    پاسخ دهید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند*