ورزشی

دهگردشی این هفته نمایندگان مردم غرب خراسان دکتر علی اصغر عنابستانی و دکتر بهروز محبی سهم بخش شامکان شهرستان ششتمد شد که شامل روستاهای یحیی آباد ، علی آباد ترکن، کلاته نو بهار ، حسین آباد و سنگرد می شوند.

عمده مشکلات مطرح شده توسط اهالی شامل:کمبودکودشیمیایی ،سازماندهی جاده های روستایی بخش شامکان،پوشش آنتن دهی