محمدرضا قلعه نوی

محمدرضا قلعه نوی

مسئول دفتر
محمدرضا قلعه نوی متولد اردیبهشت ۵۴ رییس کمیسیون برنامه بودجه دوره چهارم شورای اسلامی شهر سبزوار شهردار شهر ششتمد معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش شهرستان خوشاب