امید بیانلو

مسئول پیگیری های دفتر تهران

مهدی بهادری متولد 1355 شهرستان درگز، دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی و کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
سوابق و مسئولیت ها: عضو شورای اسلامی شهرستان درگز، مشاور فرماندار سبزوار، بخشدار ششتمد، بخشدار صالح آباد تربت جام، شهردار داورزن