حسن مهری

مدیر روابط عمومی و رسانه

حسن مهری متولد سبزوار دارای مدرک کارشناسی حقوق، فعال فرهنگی،اجتماعی، رسانه ای ،عکاس

داخلی دفتر 203 و 204