مجتبی صولتی

مدیر روابط عمومی و رسانه

مجتبی صولتی متولد سبزوار 1367 دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی، فعال فرهنگی، رسانه ای

داخلی دفتر 203 و 204