سروش ناوی

مدیر اداری و مالی

متولد 1368 در شهرستان سبزوار، دارای مدرک کارشناسی زیست شناسی و مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه آزاد نیشابور
داخلی دفتر 205 و 206